ALGEMENE VOORWAARDEN FASHION PLATFORM OUR WORLD

 

9 november 2019

 

 1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

OW – Our World (hierna te vernoemen Fashion platform Our World), Gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Marnixstraat 273-3a, 1015 WK Amsterdam. Kvk nummer: 66066158

Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die met Fashion platform Our World een overeenkomst aangaat of aan wie Fashion platform Our World een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle werkzaamheden en/of feitelijke rechtsbetrekkingen van Fashion platform Our World, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Fashion platform Our World verklaar de opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden en met de inhoud akkoord te gaan.

1.3 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Fashion platform Our World opgenomen wordt. Eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien Fashion platform Our World gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van Fashion platform Our World om alsnog directe en strikte naleving te eisen. Het feit dat Fashion platform Our World de voorwaarden soepel toe past, geeft de opdrachtgever geen enkel recht.

1.5 Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).

1.6 Fashion platform Our World behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 1. Offertes en overeenkomsten

2.1 Alle offertes en prijsopgave door Fashion platform Our World zijn geheel vrijblijvend en blijven 28 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Fashion platform Our World.

2.2 Fashion platform Our World kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Fashion platform Our World niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 De overeenkomst ontstaat op het moment waarop de aanvaarding Fashion platform Our World heeft bereikt, tenzij Fashion platform Our World de offerte reeds daarvoor of binnen 48 uur daarna heeft ingetrokken, in welk geval geen Overeenkomst ontstaat. Intrekking door Fashion platform Our World leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect daardoor ontstaan.

2.5 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Fashion platform Our World zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.7 De omvang van de verplichtingen van Fashion platform Our World wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Opdrachten dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Fashion platform Our World zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Fashion platform Our World het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fashion platform Our World aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Fashion platform Our World worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fashion platform Our World zijn verstrekt, heeft Fashion platform Our World het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Fashion platform Our World is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fashion platform Our World is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fashion platform Our World kenbaar behoorde te zijn.

3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Fashion platform Our World de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6 Indien door Fashion platform Our World of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.7 Indien Fashion platform Our World aan de opdrachtgever documentatie, een afbeelding, monster of model toont en/of verstrekt, dient dit slechts ter aanduiding. De prestatie hoeft hier niet aan te beantwoorden, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen wordt.

3.8 Een door Fashion platform Our World opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.

3.9 Fashion platform Our World noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 1. Levering en levertijd

5.1 De opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Mocht Fashion platform Our World onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Fashion platform Our World alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Fashion platform Our World een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen

5.2 Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Fashion platform Our World eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Fashion platform Our World. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Fashion platform Our World ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Fashion platform Our World over tot het voltooien van de volledige website. De nieuwe website wordt getest in de meest recente internetbrowsers en de eerst voorgaande versies van deze browsers. Op eerdere versies wordt niet getest.

 1. Geen bedenktermijn

6.1 Tenzij uit de bestelling, de offerte en/of overige geldige delen van de Overeenkomst duidelijk het tegendeel blijkt, wordt Opdrachtgever geacht om toestemming te verlenen om de uitvoering van de Overeenkomst direct aan te vangen. De in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek (“BW”) en in artikel 7:46i BW bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van een overeenkomst op afstand, die overigens alleen geldt voor consumenten, is dientengevolge niet van toepassing.

6.2  Indien een consument-Opdrachtgever en Fashion platform Our World uitdrukkelijk, en op afstand, zijn overeengekomen dat de dienstverlening niet direct na sluiting van de Overeenkomst zal aanvangen, heeft die consument-Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden binnen 7 werkdagen na sluiting van de Overeenkomst, of tot de overeengekomen datum waarop de uitvoering van de Overeenkomst zal aanvangen indien dat eerder is dan 7 werkdagen na sluiting.

 1. Prijzen en betaling

7.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

7.2 Wijzigingen in de tarieven worden door Fashion platform Our World minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden. Indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst is, is Fashion platform Our World gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Fashion platform Our World zal Opdrachtgever hiertoe ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefwijzigingen. Indien Opdrachtgever als consument partij vormt bij de Overeenkomst, kan Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment waarop de tariefwijziging in werking treedt. De opzegging treedt in dat geval in werking één maand na het moment waarop deze door Fashion platform Our World is ontvangen. Indien Opdrachtgever niet als Consument handelt, bestaat deze bevoegdheid tot opzegging slechts indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 4% per jaar.

7.3 In het tarief van Fashion platform Our World is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd wordt ad 50% van het uurtarief doorberekend. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.

7.4 De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur het door Fashion platform Our World verschuldigde bedrag te voldoen op IBAN nummer NL77 INGB 0007 760380, t.a.v. OW – Our World o.v.v. het factuurnummer.

7.7 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Fashion platform Our World een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 7 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

7.8 Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Fashion platform Our World heeft voldaan.

7.9 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Fashion platform Our World en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Fashion platform Our World onmiddellijk opeisbaar.

 1. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Fashion platform Our World of diens licentiegevers.

8.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de programmatuur of andere Materialen van Fashion platform Our World niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien kennelijk per abuis is nagelaten aan Opdrachtgever zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken.

8.3 Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

8.4 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen welke buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Fashion platform Our World. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling en 10.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan Fashion platform Our World, onverminderd het recht van Fashion platform Our World om schade geleden door de inbreuk vergoed te krijgen of om andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat Fashion platform Our World Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

8.5 Fashion platform Our World behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Geheimhouding

9.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.9.2 Fashion platform Our World zal geen kennisnemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Fashion platform Our World, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Fashion platform Our World daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel

 1. . Beëindiging overeenkomst.

10.1 Fashion platform Our World kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Fashion platform Our World gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. Vorderingen van Fashion platform Our World zijn dan direct opeisbaar.

10.2 Fashion platform Our World heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Vorderingen van Fashion platform Our World zijn dan direct opeisbaar.

10.3 Een opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat Fashion platform Our World begonnen is met de uitvoering ervan, als de opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd. Indien de opdrachtgever een opdracht met toestemming van Fashion platform Our World annuleert, terwijl Fashion platform Our World al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht Fashion platform Our World te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

10.4 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Fashion platform Our World gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt en de behorend bij die Overeenkomst te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Opdrachtgever in Fashion platform Our World systemen opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. Fashion platform Our World is daarbij niet verplicht Opdrachtgever uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen. Vóór de beëindiging kan Opdrachtgever wel om een kopie vragen.

 1. Overmacht

11.1 Fashion platform Our World is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Fashion platform Our World kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Fashion platform Our World tot aan dat moment te voldoen. Fashion platform Our World is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Fashion platform Our World geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fashion platform Our World niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Fashion platform Our World of van derden daaronder begrepen. Fashion platform Our World heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Fashion platform Our World zijn verbintenis had moeten nakomen. Onder overmacht vallen tevens storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten buiten de macht van Fashion platform Our World en contractuele tekortkomingen van partijen van wie Fashion platform Our World bij het verlenen van haar diensten afhankelijk is.

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Fashion platform Our World is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Fashion platform Our World in de nakoming van enige op haar rustende wezenlijke verplichting jegens de opdrachtgever.

12.2 Voor bedrijfs- gevolg- of indirecte schade of schade als gevolg van overmacht is Fashion platform Our World in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Fashion platform Our World of haar leidinggevende ondergeschikten.

12.3 Voorzover Fashion platform Our World bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Fashion platform Our World weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Fashion platform Our World op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Fashion platform Our World of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Fashion platform Our World.

12.4 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Fashion platform Our World slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Fashion platform Our World meldt.

12.5 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Fashion platform Our World kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

12.6 Fashion platform Our World is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

12.7 De opdrachtgever dient Fashion platform Our World terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Fashion platform Our World geleden schade.

12.8 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Fashion platform Our World jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

12.9 Opdrachtgever vrijwaart Fashion platform Our World voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 1. Klachten

13.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Fashion platform Our World, waarna Fashion platform Our World deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Fashion platform Our World binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot het indienen van een klacht. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

13.2 Klachten schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 1. Overig

14.1 Fashion platform Our World zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Fashion platform Our World.

14.2 Wanneer Fashion platform Our World bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.

14.4 Fashion platform Our World is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht

15.1 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen Fashion platform Our World en de opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Eindhoven. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.

 

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van gebruiker: https://www.https://sustainablefashiongiftcard.nl/over-fashionplatform-our-world/ Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.